مجوزها

دریافت پروانه تولید فرآورده ی دارویی

دریافت GMP تولید

دریافت کد اخلاق انگلیسی

دریافت کد اخلاق فارسی

مجوز ورود به بازار

دریافت IRC محصول

تاییدیه ی اتمام کلینیکال ترایال

مجوز شروع کلینیکال ترایال